Hunduppfödarverksamhet ska deklareras!

Alla hunduppfödare måste hålla koll på inkomster och utgifter för sin hunduppfödning! Om den går med vinst MÅSTE man deklarera allt! 

Hur du ska deklarera detta bestäms av följande som står att läsa i Skatteverkets broschyr Hobbyverksamhet SKV 344 utgåva 9, http://www.skatteverket.se/download/18.76a43be412206334b89800024376/1254923545663/34409.pdf

Uppdaterat september 2013: Du kan också läsa här: www.skatteverket.se/download/18.353fa3f313ec5f91b95213/1369144681479/34411.pdf

Näringsverksamhet
Om alla tre kriterierna är uppfyllda, d.v.s. verksamheten
drivs självständigt, varaktigt och med
vinstsyfte ska den beskattas i inkomstslaget
näringsverksamhet.

Eller så kan hunduppfödning betraktas som hobby och då gäller följande:

Tjänst (Hobby)
Om verksamheten inte ska beskattas i något av
inkomstslagen näringsverksamhet eller kapital
hör den till tjänst.

Inom inkomstslaget tjänst skiljer man på hobbyverksamhet
och annan inkomst av tjänst.
• Om verksamheten är knuten till en anställning
behandlas den på samma sätt som andra
tjänsteinkomster. I sådana fall är det arbetsgivaren
som betalar socialavgifter i form av
arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag.

• Om verksamheten är självständig och varaktig
men saknar vinstsyfte betraktas den som
hobbyverksamhet. Beskattning sker för sig
inom inkomstslaget tjänst och man betalar
själv sina socialavgifter i form av egenavgifter.

Hobbyverksamhet skiljer sig från annan inkomst
av tjänst genom att:
• Resultatet av verksamheten beräknas för sig.
• Om det blir underskott behandlas det på
särskilt sätt.
• Om det blir överskott ska du betala egenavgifter.

Inkomstberäkning
Resultatet av varje hobbyverksamhet beräknas
för sig. Du får inte dra av utgifter i en hobbyverksamhet
från andra tjänsteinkomster eller annan
hobbyverksamhet. Kontantprincipen gäller,
vilket innebär att det är inkomstårets kontanta
inkomster och utgifter som ska deklareras. Om
du t.ex. har sålt ett alster i slutet av år 1 men har
fått betalning först i början av år 2 ska du deklarera
inkomsten i den deklaration som du lämnar
år 3.

Deklarationsblankett
Du ska deklarera hobbyverksamhet på blankett
T2 (SKV 2051). Varje hobbyverksamhet deklareras
på en egen blankett. Du behöver inte
deklarera en hobbyverksamhet som utvisar
underskott. Även om du inte behöver deklarera
hobbyverksamheten ska du spara anteckningar,
kvitton m.m., se nedan.

Anteckningsskyldighet
Du är skyldig att spara anteckningar, räkningar,
kvitton m.m. på ett sådant sätt att kontroll av
deklarationen är möjlig. Handlingarna bör
bevaras under minst sju år efter inkomståret.
Även om hobbyverksamheten utvisar underskott,
som du ju inte behöver deklarera, måste
du spara underlaget. Detta för att du ska kunna
göra avdrag för underskottet något av de fem
följande åren.

Inkomster
I princip är alla inkomster från hobbyverksamheten
skattepliktiga.

Undantag
Inkomst av försäljning av vilt växande bär, svampar
och kottar som du själv plockat under ett
inkomstår är skattefri till den del den inte överstiger
12 500 kr.

En kort sammanfattning: Vid årets slut ska du räkna ihop de inkomster och utgifter som hör ihop med din hunduppfödning. Om det har blivit överskott MÅSTE du deklarera det på en särskild blankett (T2). Om det har blivit underskott kan du spara underskottet för framtida bruk (att dra av från kommande överskott i fem år framåt). Överskottet från hunduppfödningen gör att du får en högre inkomst och måste betala skatt och egenavgifter.

Läs på så att du vet vad som gäller!

För momsredovisning gäller en gräns på 30000 kr enligt följande:

Moms
Mervärdesskatt (moms) ska i allmänhet inte
redovisas för inkomster som hör till hobbyverksamhet.
Det kan dock i undantagsfall förekomma
att en skattepliktig vara eller tjänst omsätts
i hobbyverksamheten i former som kan
jämföras med näringsverksamhet. När omsättningen
av sådan näringsliknande hobbyverksamhet
överstiger 30 000 kr per år är man skyldig att
betala moms.

Blanketten man använder är T2.

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: